Regulamin

Poniższy szczegółowo opisany regulamin ma zastosowanie podczas korzystania z witryny Bakker.com oraz podczas nabywania wszelkich towarów przekazywanych i dostarczanych na terenie Polski przez firmę Bakker. Składając zamówienie online lub offline w witrynie Bakker.com, akceptują Państwo tym samym jej regulamin zawierany w momencie zakupu. Regulamin należy przeczytać, wydrukować jego kopię i upewnić się, czy wszystkie warunki są zrozumiałe.

Z niniejszej witryny mogą korzystać osoby w wieku co najmniej osiemnastu lat. Jeżeli klient ma mniej niż osiemnaście lat, może korzystać z witryny tylko i wyłącznie za pozwoleniem oraz pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Prosimy o niekorzystanie z tej witryny, jeśli klient nie jest do tego upoważniony.

Poniższe warunki sprzedaży obejmują wszystkie towary dostarczane przez firmę BAKKER Hillegom BV, funkcjonującą w Polsce jako: Bakker.com, rejestr spółki 2366169, rejestr VAT nr 5263083204, adres korespondencyjny: skrytka pocztowa nr 24 60-962 Poznań 10.

Polityka Prywatności

Firma Bakker.com szanuje prywatność klientów. Firma Bakker zgłosiła fakt przetwarzania danych do

College Bescherming Persoonsgegevens, pod numerem m1361509 oraz do dowolnych innych organów ochrony danych wymienionych w Warunkach dodatkowych i zachowuje poufność wszelkich danych udostępnianych firmie Bakker zgodnie ze swoją polityką prywatności  oraz wszystkimi przepisami krajowymi i europejskimi.

Podczas składania zamówienia, wymagamy od naszych klientów ograniczonej ilości danych osobowych. Zawierają one informacje dotyczące nazwiska, telefonu kontaktowego, adresu e-mail, adresu odbioru przesyłki oraz szczegółów płatności. Te informacje umożliwiają nam realizację zamówienia oraz kontakt z klientem w razie problemów z przesyłką.

Wysyłamy do klientów e-maile związane z zamówieniem, z potwierdzeniem zamówienia włącznie oraz e-maile dotyczące procedury rejestracji.

Nie sprzedajemy oraz nie użyczamy adresów e-mail ani numerów telefonu klientów bez wyrażania ich zgody. Ponadto klient ma prawo do rejestracji przy pomocy Mailing Preference Service, aby zapobiec przetwarzaniu danych osobistych.

Wykorzystujemy informacje odnośnie e-maili oraz adresów pocztowych naszych klientów, aby informować ich o poręcznych poradach dotyczących ogrodnictwa oraz przycinania, wysyłać interesujące aktualne oferty lub aby skontaktować się z wylosowanymi zwycięzcami. Jeżeli klient nie życzy sobie otrzymywania informacji o nowych produktach, prosimy o kontakt. Można również zrezygnować z newslettera droga mailową lub poprzez konto online klienta.

Ponadto chcielibyśmy informować klientów o podobnych ofertach innych firm zewnętrznych, na otrzymywanie których uprzednio wyrazili zgodę. Jeżeli w przyszłości klient nie będzie życzył sobie otrzymywania takich informacji, proszony jest o skontaktowanie się z Bakker.com, skrytka pocztowa nr 24 60-962 Poznań 10.

CENY

Podawane ceny są określone w krajowej walucie i obowiązują w chwili publikacji, jednak mogą ulec zmianie.

Złożenie zamówienia przez klienta stanowi deklarację zakupu w firmie Bakker towarów za bieżącą cenę wskazaną przez firmę Bakker. Firma Bakker ma prawo zażądać (częściowej) zapłaty z góry lub może odrzucić zamówienie, jeśli wcześniejsze zamówienia nie zostały w pełni opłacone.

Przyjęcie zamówienia klienta oraz zawarcie umowy między firmą Bakker i klientem ma miejsce w chwili wysłania zamówionych towarów do klienta, chyba że firma Bakker powiadomi klienta o nieprzyjęciu zamówienia lub jeśli klient anuluje zamówienie.Firma Bakker zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji dowolnego zamówienia według swego wyłącznego uznania.

Ceny nie zawierają kosztów wysyłki i pakowania, natomiast zawierają podatek VAT według obowiązującej stawki. Firma Bakker gwarantuje, że nie nastąpi wzrost cen podanych w

sklepie internetowym, w ofertach lub katalogach dla zamówień otrzymanych podczas okresu ważności ofert podanych na stronie internetowej, konkretnej ofercie lub katalogu.

Ceny w katalogach, ofertach specjalnych i sklepie internetowym mogą się różnić. W przypadku podniesienia stawki podatku VAT w okresie obowiązywania katalogu lub cennika firma Bakker zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta takimi dodatkowymi kosztami.

Jeśli cena towarów została błędnie podana przez pomyłkę, zarówno na poziomie jednostkowym, jak poprzez włączenie ich do promocji, firma Bakker nie będzie zobowiązana do dostarczenia artykułów za taką błędną cenę. W takich okolicznościach firma Bakker może powiadomić klienta o poprawnej cenie i poprosić o potwierdzenie lub anulowanie zamówienia na błędnie wycenione artykuły.

Firma Bakker przyjmuje płatności za towary kilkoma metodami, określonymi w  Warunkach dodatkowych.Według swego uznania firma Bakker ma prawo do sprawdzenia wiarygodności kredytowej.

Jeżeli klient nie zapłaci całej kwoty mimo wezwania do zapłaty, kwota należna z tytułu kosztów egzekucji pozasądowej może zostać powiększona o koszty pozasądowej egzekucji w wysokości 15% zaległej kwoty głównej do [RÓWNOWARTOŚĆ € 2500,] -; 10% zaległej kwoty głównej od [RÓWNOWARTOŚĆ € 2500.01 do € 5000,] -; i o minimalną kwotę równą [RÓWNOWARTOŚĆ € 40,].

DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

Umowy sprzedaży realizowane są przez fimę Bakker Hillegom BV, której biuro zarejestrowane jest pod adresem: Meer en Duin 1-5, 2163HA Lisse, Holandia, nr identyfikacyjny: 28030531.

Opisy towarów, ich ilość, jakość, cena, podatek VAT, ubezpieczenie oraz koszty wysyłki są przedstawiane na stronie zamówienia. Zamówienie zostaje pokwitowane fakturą.

Potwierdzenie zamówienia oraz finalizacja umowy pomiędzy klientem a przedsiębiorstwem następuje na etapie wysyłki zamówionego towaru, chyba że klient otrzyma komunikat o niezaakceptowaniu zamówienia lub zamówienie zostało przez klienta anulowane.

Jeżeli wysyłka produktów planowana jest  w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury, poinformujemy o tym klienta drogą mailową.

 Fakt złożenia zamówienia na zakup towarów od firmy Bakker jest równoważne ze złożeniem przez klienta oferty. Uznaje się, że firma Bakker zaakceptowała tę ofertę, jeśli wyśle wszystkie lub niektóre towary zamówione przez klienta lub jeśli pocztą lub w wiadomości e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia. Zaakceptowanie zamówienia zostanie uznane za dokonane i przekazane klientowi w chwili wysłania przez firmę Bakker takiej wiadomości e-mail lub listu z potwierdzeniem bądź wysyłki towarów. Potwierdzenie zamówienia internetowego nie stanowi jego akceptacji.

Firma Bakker dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować wysyłkę zamówienia w terminie wskazanym przez klienta. Jeśli firma Bakker nie będzie w stanie wysłać zamówienia w terminie wskazanym przez klienta, zamówienie zostanie wysłane w terminie możliwie najbardziej zbliżonym do wskazanego, przy czym może to oznaczać wysyłkę przed lub po wskazanym terminie.

Firma Bakker dostarczy towary pod adres podany przez klienta w zamówieniu. Adres ten musi być dokładny. Należy także podać miejsce pozostawienia towarów w przypadku nieobecności klienta w chwili dostawy. Firma Bakker nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towarów po ich dostarczeniu zgodnie z instrukcjami klienta.

DOSTĘPNOŚĆ

Nasza firma ma na celu przekazywanie naszym klientom czystej idei natury sprzedawanych przez nas roślin, jednak możliwe są nieuchronne, aczkolwiek niewielkie różnice w rozmiarach, kształtach oraz kolorach w obrębie różnych egzemplarzy. Ilustracje, opisy i inne informacje dotyczące konkretnych roślin są zbliżone do rzeczywistości oraz przedstawione wyłącznie dla celów poradniczych. Rzadko się zdarza, że rośliny, które dostarczamy, są w okresie kwitnienia - obrazki zamieszczamy wyłącznie dla zilustrowania. Wedle uznania możemy od czasu do czasu - bez informowania o tym klienta - zaingerować w naturę naszych roślin, powodując, iż będą różnić się od tych katalogowych - chyba, że te zmiany są związane z materiałami.

Firma Bakker dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć wszystkie zamówione        towary. Towary i usługi są oferowane pod warunkiem ich dostępności i mogą zostać  wycofane w dowolnej chwili, nawet po złożeniu zamówienia przez klienta. Firma  Bakker powiadomi klienta w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części jego zamówienia. Gdy artykuł lub wszystkie lub niektóre zamówione towary są niedostępne, firma Bakker może dostarczyć artykuł zastępczy równej lub lepszej jakości lub zrealizować zamówienie częściowo. Jeśli klient nie zechce zatrzymać  artykułu zastępczego, musi powiadomić o tym dział obsługi klienta firmy Bakker za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie w ciągu 14 dni od otrzymania towarów. Firma Bakker, odpowiednio do przypadku, wystawi korektę lub zwróci należność. Jeśli  firma Bakker zażąda zwrotu produktu, dział obsługi klienta zorganizuje jego odbiór. Specyfikacje towarów, upominków oraz nagród mogą zostać zmienione i/lub poprawione. W przypadku gdy specyfikacja artykułu zostanie zmieniona, firma Bakker             podejmie starania w celu zagwarantowania, aby artykuł zastępczy był wyższej wartościi jakości.

Klient ma prawo do zmiany lub anulowania zamówienia bez żadnych dodatkowych opłat do dnia rozpoczęcia jego pakowania, poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta. W tym celu wystarczy skontaktować się z naszym biurem obsługi klienta – zachęcamy aby zrobić to bez uprzedniego dokonywania wpłaty. Jest to możliwe tylko w przypadku otrzymania od Państwa szczegółowej dyspozycji jeszcze przed zapakowaniem paczki. Nasze Biuro Obsługi Klienta poinformuje Państwa, czy istnieje taka możliwość.

Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia w ciągu 14 dni od otrzymania zamówionych towarów. Klient chcący skorzystać z tego prawa musi powiadomić dział obsługi klienta, wysyłając wiadomość e-mail lub telefonicznie, lub wykorzystując załączoną nalepkę zwrotną i podając swój numer klienta. Towary do firmy Bakker należy odesłać w oryginalnym opakowaniu, na adres podany w Warunkach dodatkowych, a firma Bakker zwróci zapłaconą cenę. Klient pokrywa opłatę pocztową i koszt opakowania zwrotu.

Firma nie pokrywa kosztów zwrotu niechcianego towaru. Nie stanowi to naruszenia ustawowych praw konsumenta.

Jeśli towary otrzymane przez klienta są uszkodzone, wadliwe lub niewłaściwe, należy wysłać wiadomość e-mail lub zadzwonić do działu obsługi klienta pod numer  61 666 81 88 w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania towarów. Dział obsługi klienta dokona korekty, zwróci środki bądź wymieni towary (dane kontaktowe podano w Warunkach dodatkowych). Jeśli firma Bakker zażąda zwrotu towarów, dział obsługi klienta zorganizuje jego odbiór.

GWARANCJA

Na dostarczone artykuły firma Bakker udziela następującej gwarancji:

-     sprzedawane przez firmę Bakker artykuły przeznaczone do sadzenia są hodowane z najwyższą starannością, a sprzedawane produkty są w doskonałej kondycji;

-     wszystkie rośliny wieloletnie, krzewy, drzewa, róże i żywopłoty, które uzyskują pełną dojrzałość po kilku latach, są objęte pięcioletnią gwarancją wzrostu i kwitnienia;

-    wszystkie nasiona, cebulki, bulwy, rośliny doniczkowe i jednoroczne są objęte jednoroczną gwarancją wzrostu i kwitnienia. Gwarancja na te towary obowiązuje od dnia zakupu do końca pierwszego okresu kwitnienia rośliny.

-    wszystkie inne dostarczane towary są objęte jednoroczną gwarancją.

Ponadto firma Bakker gwarantuje jakość i/lub przydatność dostarczanych towarów zgodnie z udostępnianymi specyfikacjami. Data faktury jest początkową datą obowiązywania gwarancji. Jeśli firma Bakker uzna roszczenie gwarancyjne za uzasadnione, a klient zostanie poproszony o zwrot artykułów, koszty zwrotu zostaną poniesione przez firmę Bakker. Wszystkie koszty wynikające z nieuzasadnionych roszczeń zostaną pokryte przez klienta.

Na mocy niniejszej gwarancji nie można wnosić roszczeń:

 • w przypadku uszkodzeń będących skutkiem działania celowego lub niedbałego;
 • w przypadku niewłaściwego użycia lub konserwacji;
 • w przypadku normalnego zużycia;
 • w przypadku uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania instrukcji użytkowania. Gwarancja podlega wszystkim przepisom należnym klientowi z mocy prawa.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 524/2013 Komisja UE uruchomiła nową interaktywną stronę jaką jest internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (w skrócie „platforma ODR”). Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami. Celem platformy ODR jest rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w UE a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. Platformę można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Płatności

Jeżeli firma, na podstawie tego regulaminu, jest odpowiedzialna za zwrot klientowi jakiejkolwiek sumy,  rekompensata powinna zostać zrealizowana w formie przelewu bankowego.

W przypadku, gdy klient nie może zapłacić za zamówienie (np. bank emisyjny nie zezwala na pokrycie karty kredytowej lub z innej przyczyny), firma ma prawo do pobierania opłaty administracyjnej na pokrycie poniesionych kosztów. Firma zastrzega sobie prawo do anulowania umowy lub do wstrzymania dalszych wysyłek do klienta. Nie stanowi to naruszenia żadnych z nadanych firmie praw.

Zabezpieczamy dane personalne naszych klientów, zgodnie z przepisami prawa w dziedzinie ochrony danych osobowych. Szczegóły dot. zamówienia lub płatności są przetwarzane przy użyciu zaawansowanej technologii o najwyższym poziomie bezpieczeństwa (technologia SSL). Stosowanie tej metody gwarantuje nieudostępnianie danych klienta osobom trzecim. Kłódka u dołu ekranu podczas przeglądania oznacza proces ochrony danych. Jednakże firma nie odpowiada za żadną utratę, na którą narażony jest klient, jeżeli strona trzecia uzyskała nieuprawniony dostęp do jakichkolwiek danych, włącznie ze szczegółami dot. płatności lub konta, używanych podczas uzyskiwania dostępu oraz składania zamówień na naszej witrynie, chyba że wynikło to z naszych zaniedbań.

Przyjmujemy płatności dokonywane następującymi metodami:

    • Kartą kredytową (zamówienia online):

Przyjmujemy karty Visa i Mastercard. Należy wpisać numer karty, jej termin ważności i trzycyfrowy kod, wytłoczony na odwrocie karty kredytowej, a także zaznaczyć formę zamówienia. Opłata nie zostanie pobrana wcześniej niż w dzień dostarczenia przesyłki.

    • Przy użyciu platformy Paypal (tylko online)
    • Przy użyciu płatności online ePrzelewy (eCard)
    • Za pobraniem

 

OPŁATA ŚRODOWISKOWA

Opłata środowiskowa to dobrowolna i jednorazowa opłata w kwocie 1,00 zł składana na rzecz działalności firmy Bakker Hillegom B.V. z siedzibą w Lisse w celu ochrony środowiska i promowania zasobów naturalnych. Dzięki wpłacie możemy przekazywać nasze produkty (rośliny, cebulki, kwiaty itd.) do przedszkoli i/lub szkół bez ponoszenia przez te placówki żadnych dodatkowych kosztów.Wskazana opłata po wyrażeniu przez klienta zgody na jej uiszczenie zostanie doliczona do faktury VAT dostarczonej wraz ze zrealizowanym zamówieniem, a zapłata za nią nastąpi dopiero po otrzymaniu wszystkich zamówionych przez klienta produktów.

RYZYKO I WŁASNOŚĆ

Ryzyko uszkodzenia lub utraty towarów przechodzi na klienta w chwili dostawy do klienta(lub na wskazany przez niego adres) lub, w przypadku nieprzyjęcia przesyłki w uzgodnionym czasie, gdy firma Bakker podejmuje próbę dostarczenia towarów. Firma Bakker nie przyjmuje odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towarów po ich dostarczeniu zgodnie z instrukcjami klienta.

Klient staje się właścicielem towarów po ich pomyślnym wysłaniu oraz gdy firma Bakker otrzyma potwierdzenie wpłaty pełnej kwoty za towary.

DOSTAWA

Wszystkie płatności powinny zawierać koszty wysyłki w wysokości 19,90 zł z wyjątkiem promocji specjalnych.

Towar zostanie dostarczony na adres podany w zamówieniu. Adres ten musi dokładny. Prosimy również o sprecyzowanie miejsca pozostawienia towaru w przypadku nieobecności klienta w chwili dostawy. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towaru po ich dostarczeniu zgodnie z instrukcjami klienta.

Staramy się dostarczać przesyłkę terminowo, lecz nie gwarantujemy, iż klient otrzyma zamówienie w wyznaczonym terminie. Dostawa jest dostępna wyłącznie w kraju, w którym złożono zamówienie. Dostaw nie realizujemy na adresy skrytek pocztowych.

Rośliny powinny zostać zasadzone po otrzymaniu przesyłki, najszybciej jak to możliwe. Prosimy również o niezwłoczne upewnienie się, czy otwierają Państwo paczkę zgodną z fakturą oraz o uważne przeczytanie instrukcji zamieszczonej na ulotce. Zaleca się przygotować glebę, rabatę lub donicę ogrodową odpowiednio wcześnie, aby była gotowa do zasadzenia lub przesadzenia rośliny, jak tylko zostanie ona dostarczona.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Z zastrzeżeniem obowiązywania dowolnych nadrzędnych przepisów krajowych,

odpowiedzialność firmy Bakker pod wszelkimi względami, włącznie ze stratami wynikającymi

z naruszenia niniejszego regulaminu lub w przypadku dostarczenia towarów w jakikolwiek sposób niezadowalających będzie ograniczona do maksimum:

 1. kwoty zapłaconej firmie Bakker przez klienta; oraz
 2. kosztu zwrotu dowolnych niezadowalających towarów firmie Bakker.

 

Firma Bakker nie jest zobowiązana do wymiany towarów, przyznania zwrotu lub uznania na dowolne kwoty zapłacone przez klienta, za wyjątkiem przypadków przewidzianych niniejszym regulaminem.

Firma Bakker nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub jakiekolwiek uszkodzenia towaru jeżeli zostały one dostarczone zgodnie z Państwa instrukcjami dostawy.

Oferta zawsze może ulec zmianie. Firma będzie stosowała uzasadnione działania komercyjne do aktualizowania witryny, jednak podane informacje i specyfikacje podane są wyłącznie do wiadomości klienta i mogą ulegać zmianom.

Zdjęcia zamieszczone na witrynie zazwyczaj odzwierciedlają produkt, z uwzględnieniem różnic w kolorach, kształtach i rozmiarach. Zawartość witryny jest skierowana wyłącznie do osób, których adres korespondencyjny znajduje się w obrębie rejonu realizacji dostaw. Firma nie odpowiada za zawartość innych witryn, do których linki widnieją na witrynie www.

Jeżeli porady lub informacje dostępne na witrynie wymagają dalszego doprecyzowania lub rozwinięcia, zalecamy skontaktowanie się z naszym biurem obsługi klienta w celu ich uzyskania. Firma nie odpowiada za żadne straty, uszkodzenia lub istotne szkody, które nastąpiły w wyniku postępowania według takiej pomocy, porady lub informacji.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Informacje oraz porady zawarte na tej witrynie są przeznaczone wyłącznie to użytku osobistego klienta. Należy korzystać z nich z rozsądkiem, w celu nie innym niż nabywanie najlepszej praktyki ogrodniczej.

Informacje i porady umieszczane na stronie internetowej lub dowolnej innej publikacji firmy Bakker zostają udostępnione wyłącznie do użytku osobistego i należy traktować je odpowiedzialnie jako zbiór najlepszych praktyk.

Całość zawartości witryny w postaci pisemnej, zdjęciowej i wzorów, katalogi i dowolne inne publikacje wraz z doborem materiałów i ich ułożeniem oraz wszystkie kompilacje oprogramowania stanowią chronioną prawami autorskimi własność firmy Bakker lub osób, które udzieliły firmie Bakker prawa do ich wykorzystania i jako takie podlegają ochronie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna część tej witryny nie może być powielana mechanicznie, elektronicznie, z fotokopiowaniem włączenie, ani w żaden inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Bakker lub posiadacza praw autorskich.

Wszystkie nazwy, logotypy, hasła lub inne frazy mogą być znakami towarowymi firmy Bakker lub innej osoby lub korporacji. Jakiekolwiek wykorzystanie znaku towarowego bez upoważnienia jest niezgodne z prawem. Klientowi nie wolno kopiować, powielać, przekazywać, rozpowszechniać, opracowywać, wykorzystywać komercyjnie lub tworzyć dzieł pochodnych takich materiałów lub zawartości. Ponadto klient nie pomoże w takich działaniach ani ich nie ułatwi żadnemu podmiotowi trzeciemu. Klient, który uzyska informacje o przypadku takiego rozpowszechniania lub wykorzystania komercyjnego zgadza się bezzwłocznie powiadomić firmę Bakker.

Klient przyjmuje do wiadomości, że publikując materiały na witrynie firmy Bakker przyznaje i przekazuje firmie Bakker i jej licencjodawcom nieodwołalną, wieczystą, nieodpłatną, obowiązującą na całym świecie licencję na wykorzystanie materiałów zarówno w witrynie firmy Bakker, jak i w inny sposób. Licencja obejmuje kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie drogą radiową i w inny sposób oraz adaptowanie i edytowanie materiałów

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin oraz korzystanie z naszej witryny podlegają oraz interpretowane są zgodnie z prawem polskim, wszelkie spory rozstrzygane są wyłącznie w stosownych przypadkach.

W przypadku niemożności wyegzekwowania prawa przysługującego firmie Bakker lub klientowi zgodnie z niniejszym regulaminem niemożność taka nie będzie stanowić przeszkody dla firmy Bakker lub klienta w egzekwowaniu innych praw lub prawa takiego samego rodzaju w późniejszym terminie.

W zakresie w jakim dowolne postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane w dowolnej jurysdykcji za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne przez dowolny sąd lub właściwy organ, takie postanowienie zostanie uznane za wyłączone z niniejszego regulaminu i nie będzie wpływać na wykonalność pozostałej części regulaminu ani na ważność, zgodność z prawem lub wykonalność tego postanowienia w innej jurysdykcji.

Firma Bakker nie poniesie odpowiedzialności wobec klienta ani nie naruszy umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu lub niewykonania umowy z powodu przyczyn poza jej racjonalną lub jej dostawców kontrolą, włącznie z, między innymi, zdarzeniami losowymi, rozruchami, sporami pracowniczymi, zamieszkami, powodziami i ustawodawstwem.

Klienci biznesowi wyrażają zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności firmy Bakker i/lub jej podmiotów powiązanych, jej przedstawicieli, dyrektorów i pracowników, bezzwłocznie na żądanie, za wszelkie roszczenia, zobowiązania, szkody, koszty i wydatki, łącznie z kosztami obsługi prawnej, wynikające z dowolnego naruszenia niniejszego regulaminu przez klienta lub dowolnych innych zobowiązań wynikających z użycia witryny firmy Bakker przez klienta.