Általános szerződési feltételek


Itt letöltheti az Általános szerződési feltételeket PDF-formátumban.

Általános rendelkezések

1. § Általános rendelkezések

1.1          A Bakker Holland Hungary Kft. (a továbbiakban: Bakker) által közzétett nyomtatott katalógusokra és egyéb publikációkra, a Bakker honlap (www.bakker.com/hu-hu, a továbbiakban: honlap) használatára, továbbá a Bakker által szállított áruk, illetve a Bakker által nyújtott szolgáltatások értékesítésére a jelen Általános szerződési feltételek, valamint a Kiegészítő Rendelkezések vonatkoznak. Az Általános szerződési feltételek és a Kiegészítő Rendelkezések egyaránt a szerződés részét képezik és bármely jogvita esetén megfelelően irányadók. A Kiegészítő Rendelkezések a jelen Általános szerződési feltételek 10. oldalán kerülnek feltüntetésre. A Bakkertől való megrendeléssel Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Ön vagy vásárló) elfogadja a megrendeléskor hatályos Általános szerződési feltételeket, beleértve a Kiegészítő Rendelkezéseket is. Kérjük, hogy megrendelés esetén nyomtassa ki és olvassa el a jelen Általános szerződési feltételeket, valamint a Kiegészítő Rendelkezéseket és kizárólag akkor rendeljen, ha azokat megértette és teljes körűen elfogadja.

1.2          Kizárólag 18 éven felüli személy jogosult önállóan a Bakker honlap használatára, illetve a Bakkertől való rendelésre. Amennyiben Ön 18 év alatti, törvényes képviselője útján jogosult a Bakker honlap használatára, illetve a Bakkertől való rendelésre. Kérjük, hogy 18 év alatti személy a honlapot kizárólag a fentiek szerint használja, illetőleg a Bakkertől kizárólag a fentiek szerint rendeljen.

1.3          Ön a honlapon, vagy a +36 23 802 690-es ügyfélszolgálati telefonszámon tudja megrendelését eljuttatni a Bakkerhez. A fenti telefonszám a szezon ideje alatt hétfőtől-péntekig 8.00-tól 18.00 óráig, a szezon idején kívül hétfőtől-péntekig 8.00-tól 16.00 óráig elérhető. Ettől eltérő esetekben (pl. ünnepnapokon, technikai szünetek idején) a telefonálókat hangüzenetben tájékoztatjuk az ügyfélszolgálat elérhetőségéről.

2.§ Az eladó

2.1       A jelen Általános szerződési feltételek és a Kiegészítő Rendelkezések a Bakker valamennyi áru értékesítésére és szolgáltatás nyújtására vonatkoznak. A Bakker cégadatait és elérhetőségét a Kiegészítő Rendelkezések tartalmazzák.

3.§ Az áruk, vásárlás, szállítás 

3.1          Az áruk és szolgáltatások leírását, mennyiségét, minőségét, árát, ÁFA tartalmát, szállítási költségét, utánvételi díját és a szállításhoz rendelhető biztosítás szabályait a honlap, a katalógusok, a megrendelő oldal és a megrendelő nyomtatvány tartalmazzák. A fentiekben található, az árukra és szolgáltatásokra vonatkozó illusztrációk, leírások és egyéb információk az árakra, az ÁFA tartalomra, a szállítási költségekre, az utánvét díjára és a szállításhoz rendelhető biztosításra vonatkozó adatoktól eltekintve kizárólag tájékoztató jellegűek. A Bakker jogosult arra, hogy az árukat, illetve szolgáltatásokat saját döntése alapján megváltoztassa akár az Ön értesítése nélkül is, feltéve, hogy ezen változtatások nem anyagi természetűek.

3.2          Az Ön megrendelése alapján a szerződés Ön, mint vásárló és a Bakker, mint eladó között a megrendelt áruk kiszállításával jön létre, feltéve, hogy Ön nem áll el megrendelésétől (nem vonja vissza megrendelését) még ezt megelőzően vagy a Bakker nem értesíti Önt arról, hogy megrendelését nem tudja elfogadni. A Bakkernek jogában áll bármely megrendelést visszautasítani. Amennyiben Ön postai úton rendel és a Bakker számára megadja e-mail címét, a Bakker e-mailben visszaigazolja megrendelését és tájékoztatja Önt a szállítás várható időpontjáról. Megrendelése lemondás hiányában minden esetben fizetési kötelezettséggel jár. Amennyiben Ön nem tart igényt a megrendelésére vagy a megrendelt áru átvételéről nem tud gondoskodni, úgy Ön köteles a megrendelést még a számlázás és kiszállítás előtt lemondani (visszavonni) a Bakker Holland Kft. ügyfélszolgálatán.   

3.3          Önnek jogában áll, hogy a megrendelt áru kézhezvételétől számított 14 napon belül a szerződéstől elálljon. Amennyiben Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, kérjük, hogy elállási szándékát ügyfélszolgálatunk felé e-mail-ben, postai levélben, vagy telefonon bejelenteni szíveskedjen, ügyfélszámára hivatkozással. Kérjük, hogy elállása esetén küldje vissza az elállással érintett árukat lehetőleg eredeti csomagolásukban a Bakkerhez a Kiegészítő Rendelkezésekben írt postacímre és a Bakker visszatéríti Önnek az Ön által teljesített összeget, beleértve a csomagolási- és a szállítási költséget is, de kivéve a biztosítási díjat, feltéve, hogy Ön a szállításhoz kapcsolódóan biztosítást rendelt. Elállás esetén Önt terheli a visszaküldés postaköltsége és a visszaküldéshez kapcsolódó esetleges csomagolási költség. Elállás esetén Ön és a Bakker között a megrendelést megelőző állapot visszaállítására kerül sor, a felek oldalán keletkezett előnyök kölcsönös elszámolásával. Amennyiben Ön a megrendelt árut részben vagy egészében csak elhasznált vagy sérült állapotban tudja visszaszolgáltatni, úgy Ön a Bakker ebből eredő kárát köteles megtéríteni. A fenti esetben Ön csak addig a mértékig köteles kártérítésre, amely az áru kipróbáláshoz szükséges igénybevételt meghaladó mértékű használatából, elhasználódásából adódik. A fentiek értelmezése során az áru kipróbálása alatt az áru üzletben való megvásárlása esetén szokásos mértékű használatot kell alapul venni. Az elállási nyilatkozat megküldése és az áru visszaküldése esetén a felek közötti elszámolásra 14 napon belül kerül sor. Ezen határidő az elállási nyilatkozat és az áru Bakker részére való kézbesítésének időpontjában veszi kezdetét.

3.4          A Bakker eljár annak érdekében, hogy az Ön által megrendelt árukat Önhöz eljuttassa. Az áruk és szolgáltatások elérhetősége rendelkezésre állásuktól függően változhat, illetve a Bakker akár az Ön megrendelését követően is jogosult arra, hogy az eladásra kínált áruk körét megváltoztassa. Amennyiben az Ön megrendelése egészben vagy részben nem teljesíthető, a Bakker haladéktalanul értesíti Önt. Ha a megrendelt áruk egészben vagy részben elérhetetlenné válnak, a Bakker jogosult arra, hogy azonos vagy jobb minőségű helyettesítő terméket szállítson, vagy az Ön megrendelését csak részben teljesítse. Ha Ön a helyettesítő termékre nem tart igényt, kérjük, hogy ezen termék vonatkozásában elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül a Bakker felé gyakorolja postai levél, e-mail, fax vagy telefon útján. Ebben az esetben a Bakker a jogszabályi előírások szerint intézkedik az Ön által teljesített összeg visszatérítése iránt. Az áruk visszaküldésével, visszavételével kapcsolatban a Bakker ügyfélszolgálata jár el. Az áruk, ajándékok és nyeremények tulajdonságai változhatnak. Ilyen jellegű változás esetén a Bakker biztosítja, hogy a helyettesítő termék minősége és értéke meghaladja az eredeti termék minőségét és értékét.     

3.5          Amennyiben a megrendelt áru sérülten vagy hibásan érkezik, kérjük a kézhezvételtől számított 14 napon belül vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal (a Kiegészítő Rendelkezésekben feltüntetett elérhetőségeken) annak érdekében, hogy intézni tudjuk az áru kijavítását, kicserélését vagy a teljesített összeg visszatérítését.     

3.6          Amikor Ön árut rendel a Bakkertől, megrendelése ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat abban az esetben minősül a Bakker által elfogadottnak, ha a Bakker a megrendelt árut részben vagy egészben megküldi Önnek, vagy az Ön megrendelésének elfogadását Ön felé postai úton vagy e-mail-ben visszaigazolja. Ezen esetekben a szerződés létrejöttét a szállítólevél kiállítása vagy a megrendelés visszaigazolás postai feladása vagy e-mail-ben való megküldése támasztja alá. Az internet útján történt megrendelés Bakker általi kézhezvétele önmagában nem jelenti a megrendelés Bakker általi elfogadását.

3.7          A Bakker eljár annak érdekében, hogy biztosítsa az Ön megrendelésének teljesítését, lehetőség szerint az Ön által kért időpontban. Amennyiben a Bakker az Ön által kért időpontban a megrendelést teljesíteni nem tudja, a megrendelés teljesítésére az Ön által kért időponthoz lehetőség szerint legközelebb eső időpontban kerül sor, akár az Ön által kért időpontot megelőzően, akár azt követően.

3.8          A Bakker az Ön megrendelését az Ön által megjelölt szállítási címre teljesíti. Fontos, hogy Ön pontosan megjelölje a szállítási címet. A Bakker kizárja felelősségét arra az esetre, amennyiben a megrendelt áru az Ön által megjelöltek szerint kézbesítésre kerül, azonban utóbb, a kézbesítést követően bármilyen áruhiány vagy sérülés merül fel. Az áru kézbesítésében a Magyar Posta Zrt. működik közre. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet meghiúsul, a kézbesítő értesítést hagy az Ön postaládájában, amely tájékoztatja Önt a második kézbesítés időpontjáról. Az értesítés tartalmazza a második kézbesítés meghiúsulása esetén követendő eljárást is.     

3.9          A kézbesítésre kizárólag abban az országban kerül sor, ahol Ön az árut megrendelte. Postafiókba történő kézbesítés nem lehetséges, illetve az ország azon pontjaiban történő kézbesítés sem lehetséges, ahol a Magyar Posta Zrt. kézbesítő szolgáltatása nem működik. A kézbesítés általában körülbelül 10 munkanapot vesz igénybe attól kezdve, hogy a Bakker megkapja az Ön megrendelését. A kézbesítés időtartama bizonyos esetekben – a környezeti vagy időjárási viszonyoktól függően, illetve amennyiben a megrendelő ezt kifejezetten kéri – akár jelentősen meghaladhatja a 10 munkanapot. Ügyfélszolgálati munkatársaink tisztában vannak a termékeink elérhetőségével és igény szerint telefonon tájékoztatják ügyfeleinket a felmerülő, a szállítás határidejét érintő kérdésekben.

3.10       Az élő termékek elültetésére ügyfeleinknek azok kézhezvételét követően haladéktalanul sort kell kerítenie. Kérjük, hogy a kézbesítést követően haladéktalanul nyissa ki a küldeményt és alaposan olvassa el a mellékelt kertészeti tanácsokat és használati utasítást. Javasoljuk, hogy a talajt, a virágágyakat, az ágyásokat, illetve a virágtartókat a küldemény megérkezésének időpontjára már készítse elő.

3.11       A jelen Általános szerződési feltételek és Kiegészítő Rendelkezések Önre nézve kizárólag akkor irányadók, ha az Ön kézbesítési címe Magyarország területére esik.

3.12       Az Ön által megrendelt termék csomagolásának megkezdését megelőző napig Ön jogosult arra, hogy megrendelését ügyfélszolgálatunk felé történő bejelentés útján, bármiféle külön fizetési kötelezettség nélkül megváltoztassa vagy visszavonja. Erre kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a termék csomagolásának megkezdését megelőző napig a fentiek szerinti bejelentés ügyfélszolgálatunkhoz beérkezik. A csomagolás megkezdésének várható időpontjáról, illetve a csomagolás megtörténtéről ügyfélszolgálatunktól tud tájékoztatást kérni.     

3.13       Szeretnénk tájékoztatni, hogy a megrendelt és leszállított, de át nem vett csomagok a szigorú előírások értelmében megsemmisítésre kerültek, ezzel komoly veszteséget generálva cégünknek.

Amennyiben Ön a megrendelt és társaságunk által postai úton megküldött terméke(ke)t nem veszi át, a Ptk. 6:215. és 6:135. §-okban foglaltak alapján szerződésszegést követ el, mellyel kárt okoz cégünknek. Ebben az esetben a Ptk. 6:143. § alapján kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt, így társaságunk – a tényleges károkat el nem érő összegben – átalány kártérítést érvényesít, melynek összege csomagonként 3.000 Ft. A fenti esetben tehát a keletkezett költségek részleges fedezése céljából (áruérték, csomagolás, kiszállítás, postaközpontba visszaszállítás, megsemmisítés díja) csomagonként 3.000 Ft megfizetésére kötelezzük Önt, mely fizetési kötelezettségéről levélben kap tőlünk hivatalos értesítést. 

4. § Árak és fizetési feltételek

4.1          Az árakat magyar forintban tüntetjük fel. Az árak a megjelenés időpontjában érvényesek, azonban utóbb megváltozhatnak. A katalógusban közölt árak a katalógus érvényességéig és mindig szezonálisan érvényesek. A katalógusok érvényessége megtalálható az adott katalógusban. (Tavaszi szezonban többnyire május 30., őszi szezonban többnyire december 15.)

4.2          Az Ön megrendelése ajánlatot képez a Bakker felé arra vonatkozóan, hogy Ön az árut a Bakker által közzétett áron meg kívánja vásárolni. A Bakker fenntartja magának a jogot, hogy Öntől előleget kérjen, vagy megrendelését visszautasítsa, ha Ön a Bakker felé fennálló korábbi fizetési kötelezettségét maradéktalanul nem teljesítette.  

4.3          A Bakker által feltüntetett árak nem tartalmazzák a csomagolási költséget, a szállítási költséget, az utánvét költségét és a környezetvédelmi termékdíjakat, illetve az egyéb, jogszabályban előírt és az adott termék értékesítéséhez kapcsolódó környezetvédelmi költségeket, azonban a meghirdetés időpontjában aktuális ÁFA-t tartalmazzák. A Bakker garantálja, hogy nem emeli termékei árát a weboldalán, üzleti ajánlatában vagy a katalógusában közölt árhoz képest, amennyiben Ön rendelését az adott szezonra vonatkozóan a weboldalon, üzleti ajánlatban vagy a katalógusban közzétett megrendelési határidőn belül leadja. A weboldalon, az üzleti ajánlatban vagy a katalógusban szereplő árak eltérhetnek. Amennyiben az ÁFA mértéke emelkedik egy katalógus vagy árlista érvényességi ideje alatt, a Bakker jogosult arra, hogy az ÁFA emelkedése miatt felmerülő többletköltséget Önre terhelje.  

A csomagolási költség és a postaköltség utánvétes csomagok esetében megrendelésenként 1.590,- Ft. Ebből az összegből 1.290 Ft a postaköltség és 300 Ft az utánvét költsége, amely utóbbit az előre kiegyenlített, azaz előre kifizetett csomagok esetében elengedünk. Az előre kifizetett csomagok esetében a 300 Ft utánvételi költség tehát elmarad.

Ügyfeleinknek 2017 őszétől lehetősége van írásban is kérni (nyomtatott megrendelőszelvényeink útján) az előre utalás lehetőségét annak érdekében, hogy ne kelljen kifizetniük az utánvét költségét (300 Ft). A megadott kártyaadatokat a Bakker Holland Kft. bizalmasan kezeli és a megrendelés rögzítését követően megsemmisíti, azaz a továbbiakban nem tárolja! Kérjük, semmilyen esetben se postázza az ügyfélszolgálat címére bankkártyáját, illetve ne diktálja be kódjait telefonon!

A küldeményhez Ön biztosítást is rendelhet, további 299,- Ft ellenében. A környezetvédelmi hozzájárulás katalógusaink esetében esedékes, de opcionális, annak költsége pedig 100,- Ft.

4.4          Amennyiben valamely ár adminisztratív hiba miatt tévesen kerül feltüntetésre, úgy a Bakker nem köteles az árut a tévesen feltüntetett áron értékesíteni. Ebben az esetben a Bakker tájékoztatja Önt a helyes árról és Önnek jogában áll ezen árat elfogadni vagy megrendelésétől elállni. 

4.5          A vételár megfizetésére vonatkozóan a Kiegészítő Rendelkezésekben foglaltak megfelelően irányadók.

4.6       Amennyiben Ön esedékessé vált fizetési kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget, úgy a Bakker a követelés összegén túlmenően jogosult behajtási költségátalányt felszámítani, melynek mértéke 750.000,- Ft összegű tartozásig legfeljebb a tartozás összegének 15%-a, míg 705.001,- Ft - 1.500.000,- Ft összegű tartozás esetén legfeljebb a tartozás összegének 10%-a lehet, de bármely esetben minimálisan 12.000,- Ft. Önnek lehetősége van annak bizonyítására, hogy a tényleges behajtási költség a fenti mérték szerint számítandó összegnél alacsonyabb, mely esetben behajtási költségként ezen alacsonyabb összeg számítható fel.  

5. § Szavatosság

5.1          A Bakker szavatolja, hogy

- növényeit a lehető legnagyobb gondossággal termeszti és a növények egészségesek,  

- fagytűrő fás szárú növényei (fák, bokrok, cserjék, rózsák) a kézhezvételtől számított 5 éven belül megfelelően növekednek és virágoznak,

- gumós kerti növényei, nem fagytűrő és egynyári növényei, valamint nem fagytűrő cserjéi a kézhezvételt követően az első év normál virágzási szakaszának végéig megfelelően növekednek és virágoznak (ezen áruk esetében a szavatossági idő a vásárlástól az első virágzási időszak végéig tart) ,

- egyéb árui a kézhezvételt követő legalább 1 évig rendeltetésszerű használatra alkalmasak lesznek.      

A Bakker az általa szállított áruk minőségét a jelen Általános szerződési feltételek, a Bakker által közzétett leírások, illetve a hatályos jogszabályi előírások szerint szavatolja. A szavatossági időszak kezdete a számla kiállításának dátuma. Amennyiben a Bakker az Ön szavatossági igényét megalapozottnak ítéli és Öntől az áru visszaküldését kéri, úgy a visszaküldés költségét a Bakker viseli. A megalapozatlan igényekkel kapcsolatban felmerülő költségek a vásárlót terhelik.  

5.2          A fenti szavatosság nem terjed ki arra az esetre, ha

- a hiba, károsodás az áru vásárló általi, nem megfelelő kezeléséből ered,

- a hiba, károsodás a növény termesztésére, nevelésére vonatkozó előírások be nem tartásából ered,

- a hiba, károsodás mértéke nem haladja meg a szokásos használatból eredő elhasználódás mértékét,

- a hibát, károsodást a vásárló szándékos, jogellenes magatartása idézi elő,

- a hiba, károsodás az áru vásárlónak felróható késedelmes átvételéből ered (pl. ha a vásárló értesítés ellenére sem veszi át az árut és amiatt az áru több héten át a postán marad).   

A szavatossági jog fennállására és gyakorlására a fentiekben írtakon túl a hatályos jogszabályi rendelkezések megfelelően irányadók. 

6. § Kockázatviselés, tulajdonszerzés

6.1.        Az áru vonatkozásában a kár és a veszteség kockázata a kiszállítás időpontjától terheli Önt, vagy ha Ön nem tudta átvenni az árut, akkor attól az időponttól, amikor a Bakker megkísérelte Önnek a megadott kézbesítési címen kézbesíteni az árut. A Bakker-t az áru vonatkozásában bekövetkező kárért és veszteségért nem terheli felelősség azt követően, hogy az árut az Ön kézbesítési utasításai szerint kézbesítette, feltéve, hogy az áru a kézbesítéskor hibátlan volt.      

6.2.      Az áru tulajdonjogát Ön akkor szerzi meg, ha az áru Önnek kézbesítésre került és Ön az áru megvásárlásához kapcsolódó fizetési kötelezettségét a Bakker felé maradéktalanul teljesítette.  

7. § Felelősségtikel 7

7.1          Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Bakker kártérítési felelőssége – ideértve az Általános szerződési feltételek megszegéséből eredő kártérítési felelősséget is – az alábbira korlátozott:  

- a vásárló által az áru ellenértékeként a Bakker részére megfizetett összeg, továbbá

- a vásárló oldalán a hibás áru visszaküldésével kapcsolatban felmerült költség. 

A Bakker bármely áru kicserélésére vagy bármely összeg visszatérítésére jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kizárólag a jelen Általános szerződési feltételekben foglaltak szerint köteles.

7.2.      A Bakker nem tud felelősséget vállalni azért, ha a terméknek az Ön által meghatározottak szerinti kézbesítését követően a termék elveszik, vagy a termék megsérül.  

8. § Honlap és katalógus

8.1          A Bakker által értékesített áruk köre bármikor megváltoztatható. A Bakker mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon naprakész információkat nyújtson, de az ott leírtak csak tájékoztatásul szolgálnak és az Ön előzetes értesítése nélkül is bármikor megváltoztathatók. A honlapon található fényképek túlnyomórészt a tényleges állapotnak megfelelőek, azonban kisebb eltérések előfordulhatnak színben, formában, illetve méretben.     

8.2          A honlap tartalma kizárólag arra vonatkozik, aki a szállítási területen belülről (azaz Magyarország területéről) látogatja a honlapot. A Bakker nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért, melyekre a honlapon szereplő linkről lehet továbblépni.   

8.3          Amennyiben a honlapon található tanács vagy egyéb információ magyarázatot vagy megerősítést igényel, a Bakker azt kéri, hogy további tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a Bakker ügyfélszolgálatával. A Bakker nem felelős semmilyen olyan veszteségért, kárért vagy sérelemért, amely a honlapon szereplő tanácsok vagy egyéb információk követése következtében keletkezett. 

8.4          A Bakker katalógusaiban meghirdetett nyereményjátékokra, a nyeremények odaítélési feltételeire, illetve a nyereményjátékokra és a premizálásra vonatkozó részletes tájékoztatást a honlapon találja meg az alábbi címen:

https://www.bakker.com/hu-hu/sc/akcios-szabalyzatok  

A nyertesek listája a következő év februárjában kerül aktualizálásra. Az érintett év nyerteseinek közzétételére az alábbi linken kerül sor:

https://www.bakker.com/hu-hu/sc/nyertesek-2016-2015-2014-2013-

A mindenkor hatályos játékszabályok a jelen Általános szerződési feltételek részének tekintendők. 

 

9. § Adatkezelés

9.1          A Bakker tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A Bakker személyes adatainak kezelőjeként bejelentkezett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, az adatkezelés 40874 szám alatt nyilvántartásba vételre került. A Bakkerrel bonyolított ügyletekkel kapcsolatban a Bakker az Ön személyes adatait mindenkor bizalmasan kezeli, a Bakker Adatkezelési Tájékoztatójában, a magyar jogszabályokban és az Európai Unió jogi normáiban előírtaknak megfelelően. Adatkezelési Tájékoztatónkat itt találja:

(https://www.bakker.com/hu-hu/sc/page_customerService_safety_uk

9.2       Személyes adatainak Bakker részére történő megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Bakker az Ön személyes adatait anyacége, a Bakker Hillegom B.V. részére adatkezelés céljából átadja, továbbá, hogy a Bakker cégcsoport kiemelt körültekintéssel kiválasztott csomagküldő, illetve ellenőrzötten minőségi szolgáltatást nyújtó direktmarketinges partnereinek ajánlatát Önnek megküldje, illetve személyes adatait a cégcsoporton belül marketing ajánlatok közvetítésére ( úgymint direkt marketing, illetve telemarketing) felhasználja.

10. § Szellemi tulajdon

10.1       A honlapot található tájékoztatók, tanácsok és egyéb közlemények kizárólag az Ön személyes használatára és tájékoztatására szolgálnak. Mindezen információk megfelelően kezelve jó tanácsok gyűjteményének tekintendők, azonban semmiképpen sem többnek annál. 

10.2       A honlap minden írott-, képi- és design tartalma, a katalógusok és mindennemű egyéb publikációk, az előzőekben írtak valamennyi elrendezése és választéka, továbbá minden szoftfver alkalmazás, amely szerzői joggal védett, a Bakker szellemi tulajdonát képezi, illetve azok szellemi tulajdonát, akik biztosították a felhasználás jogát a Bakker számára. A fenti körbe tartozó szellemi alkotások jogi védelem alatt állnak, e körben a Bakker, illetve az egyéb jogosultak minden jogukat fenntartják. 

10.3       A honlap egyetlen része sem másolható sem mechanikusan, sem elektronikusan (ideértve a fénymásolást is), sem bármely egyéb módon a Bakker vagy a szerzői jog jogosultja előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.

10.4       A honlapon, a katalógusokban és / vagy a más publikációkban szereplő minden név, logo, szlogen vagy egyéb sajátos megjelölés a Bakker vagy a hozzá kapcsolódó személy vagy szervezet szellemi terméke. Ezen szellemi termékek engedély nélküli felhasználása jogellenes. A jelen Általános szerződési feltételek alapján Ön vállalja, hogy nem vesz részt abban, illetve harmadik felet sem támogat vagy segít abban, hogy másolja, sokszorosítsa, nyilvánosság részére továbbítsa, közvetítse, terjessze, átdolgozza, vagy kereskedelmi célra használja a fentiekben körülírt szellemi termékeket. A jelen Általános szerződési feltételek alapján Ön vállalja, hogy amennyiben Ön tudomást szerez az előzőekben írtak szerinti magatartásról, úgy erről a Bakker-t haladéktalanul értesíti.

10.5     A jelen Általános szerződések alapján Ön feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által a Bakker honlapjára feltöltött anyagokat a Bakker és a Bakker által erre felhatalmazottak külön ellenszolgáltatás és időbeli korlátozás nélkül, a Föld minden országában, mind a Bakker honlapján, mind egyéb módon felhasználják. Az előzőekben adott felhasználási engedély kiterjed különösen az anyagok másolására, sokszorosítására, nyilvánosság részére továbbítására, közvetítésére, terjesztésére, átdolgozására vagy kereskedelmi célra való használatára. 

11. § Általános rendelkezések

11.1       A jelen Általános szerződési feltételekre és a Bakker honlapjának használatára a magyar jog rendelkezései vonatkoznak. Bármely, a jelen Általános szerződési feltételekből eredő vagy azzal kapcsolatos jogvita elbírálására a Bakker Holland Hungary Kft. székhelye szerint illetékes  magyar bíróság rendelkezik illetékességgel.

11.2       Amennyiben akár Ön, akár a Bakker nem tudja érvényesíteni jogait a jelen Általános szerződési feltételek alapján, úgy ez nem képezi akadályát annak, hogy a jogok érvényesítésére később sor kerüljön.

11.3       Amennyiben a bíróság vagy más illetékes hatóság a jelen Általános szerződési feltételek bármely rendelkezését érvénytelennek, jogellenesnek vagy érvényesíthetetlennek minősíti, úgy az adott rendelkezést a szerződő felek nem tekintik a jelen Általános szerződési feltételek részének, azonban ez nem befolyásolja az Általános szerződési feltételek további rendelkezéseinek érvényességét, jogszerűségét vagy érvényesíthetőségét, sőt még azt sem jelenti, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy érvényesíthetetlennek minősített rendelkezés más jogrendben nem minősülhet érvényesnek, jogszerűnek vagy érvényesíthetőnek.  

11.4       A Bakker nem tartozik felelősséggel és nem számít a jelen Általános szerződési feltételek megszegésének a hibás vagy meghiúsult teljesítés, amennyiben ezek oka a Bakker vagy teljesítési segédei érdekkörén kívül esik, ideértve a vis maior eseteit, így különösen, de nem kizárólagosan a lázadás, az ipari vita, a felkelés, az árvíz esetét vagy azt az esetet, ha a szerződésszerű teljesítést valamely jogszabályi előírás változása akadályozza. 

11.5       Ön a jelen Általános szerződési feltételek alapján vállalja, hogy kártalanítja a Bakker-t és / vagy a hozzá kapcsolódó vállalkozásokat, ezek tisztségviselőit, vezetőit és alkalmazottait, ez irányú igény esetén haladéktalanul, minden követelés, kötelezettség, kár, költség és kiadás alól, beleértve a jogi költségeket is, amelyek a jelen Általános szerződési feltételek megszegéséből vagy bármely egyéb kötelezettség megszegéséből vagy a Bakker honlapjának jog- vagy rendeltetésellenes használatából származnak.

11.6       A Bakkernél a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvényben írtak szerinti magatartási kódex került bevezetésre. Ön postai úton, e-mailben vagy faxon, ingyenesen igényelheti a magatartási kódex megküldését. Ez irányú igénye esetén a Bakker az igénybejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül megküldi Önnek a magatartási kódexet.               

11.7       Amennyiben a Bakker megtagadja az Ön panaszában foglaltak teljesítését vagy panaszát nem megfelelő módon kezeli, Ön a panasz kivizsgálása iránt a Pest Megyei Békéltető Testülethez    (székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. emelet 240., postacím: 1364 Budapest, Pf. 81. telefonszám: +36 1 269 0703, fax: +36 1 269 0703, e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu, honlap: www.bekeltetes.hu) fordulhat.

11.8     Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU számú rendelete alapján új interaktív weboldal jött létre, az EU Online Vitarendezési Platform. Ezen weboldal célja a szolgáltatók és a fogyasztók közötti online ügyletekkel kapcsolatban felmerülő jogviták rendezése. A platform az alábbi címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Amennyiben Ön elégedetlen társaságunk közreműködésével a fogyasztói jogvita rendezésében, panaszával az EU Online Vitarendezési Platformhoz is fordulhat, az alábbi címen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Kiegészítő Rendelkezések

  1. A jelen Kiegészítő Rendelkezések a Bakker Holland Hungary Kft. által végzett áru étékesítésre és szolgáltatás nyújtásra vonatkozó Általános szerződési feltételekhez kapcsolódnak.

A Bakker Holland Hungary Kft. Magyarországon 13-09-105493 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vet gazdasági társaság, székhelye: 2040 Budaörs, Baross utca 89.
A székhelyen személyes ügyfélfogadás nem működik. A Bakker Holland Hungary Kft. adószáma: 13600301-2-13, postai címe: 2040 Budaörs, Pf. 396.

  1. A Bakker termékek magyarországi értékesítéséhez kapcsolódó tevékenységet, beleértve az ügyfélszolgálati tevékenységet is, a Bakker Holland Hungary Kft. végzi. Az áruk visszaküldési címe: Bakker Holland Hungary Kft., Magyar Posta Logisztika, Komplex Logisztikai Szolgáltatások Központ, East Gate Business Park, B1, 1002 Budapest.

A megrendelésekhez kapcsolódó panaszait a Bakker felé a kapcsolat.hu@bakker.com e-mail címre tudja megküldeni, illetve ügyfélszolgálatunkat a  +36 23 802 690 telefonszámon érheti el. Az ügyfélszolgálat a fenti telefonszámon a szezon idején hétfőtől – péntekig 8.00 – 18.00 óráig, a szezonon kívül hétfőtől – péntekig 8.00 – 16.00 óráig érhető el.

  1. A Bakker részére a vételár, a biztosítás, a környezetvédelmi hozzájárulás, az utánvét és postaköltség megfizetése az áru átvételét követően, utánvéttel történik.

Előzetes kiegyenlítésre (kártyás fizetés, PayPal) online áruházunkban nyílik lehetősége, ebben az esetben Ön nem fizet utánvét költséget.

Kiegészítő lehetőségként katalógusból történő rendelés esetében is lehetőséget nyújtunk ügyfeleink számára az előzetes kiegyenlítésre. A megadott kártyaadatokat a Bakker bizalmasan kezeli és azokat a rögzítést követően megsemmisíti.